Nyheder

Nyheder

Vi bringer nyheder, som er værd at kende for ældre i Albertslund. Det betyder, at nogle af nyhederne indeholder andre meninger end Ældrerådets. Hvis du har en nyhed, som bør bringes på hjemmesiden, så send en mail til redaktøren.

Når nyhederne er blevet gamle, sletter vi dem.

 *** ajourført 14. juni 2018  ***

12. juni
Diabetes 2018-20
Sundhedsstyrelsen har fået bevilget penge i en satspulje til projekter, der hjælper særligt sårbare diabetespatienter. 

Kommuner og Lægernes Almene Praksis kan søge projektpenge.

Ældrerådet håber, at Albertslund Kommune og Almen Praksis lægger billet ind med et projekt.
Sundhedsstyrelsen

***

7. juni 2018
Hurtig genoptræning
Med en ny lov har Folketinget besluttet, at borgere med behov for genoptræning skal have tilbud om dette inden for 7 dage. Og hvis kommunen ikke selv har plads, har borgeren ret til at vælge genoptræning hos en privat leverandør.

Albertslund Kommune lever ikke op til denne tilbudsfrist.

***

2. juni 2018
Så kom de
Kommunen har længe arbejdet på at få tilknyttet en huslæge til sine 2 plejecentre, Albertshøj og Humlehusene.
Nu er det lykkedes.
AP

***

31. maj 2018
Jørgen Jensby fortsætter
Albertlund Idrætsforening fik ny formand ved dette års generalforsamling. Jørgen Jensby var blevet valgt ind i kommunalbestyrelsen og måtte derfor overlade formandsposten til en ny, Dorthe Johansen. Jørgen Jensby fortsætter dog som formand for AIF Senior.
AP 

***

30. maj 2018
Skæg i gaden på Albertshøj
I den forløbne uge var der "olympiade" på Albertshøj. Det var så sjovt, at det måske bliver en årlig tradition. Det håber Ældrerådet i hvert fald.

AP

***

24. maj 2018
En plejehjemsoversigt så borgeren ved, hvad han har at vælge imellem
Folketinget har den 24. maj besluttet, at der skal udarbejdes en sådan fyldestgørende plejehjemsoversigt.

Det hjælper dog ikke borgere i Albertslund, som er visiterede til plejehjem. Samtlige plejehjem i Københavnsområdet har ventelister.

***

24. maj 2018
Forebyggelse af konkurser i ældreplejen
Folketinget har den 24. maj besluttet, at der skal gøres en indsats for at forebygge konkurser hos leverandører af ældrepleje.

Ældrerådet drøftede spørgsmålet om konkurser i 2017 i forbindelse med kommunens tilsyn med leverandørernes indsats og vurderede, at de leverandører, som kommunen har indgået aftale med, næppe vil gå konkurs.

***

17. maj 2018
Busstoppesteder
Der er udkommet en rapport om adgangsforholdene til busstoppesteder i Albertslund. Rapporten viser, at de ikke er handicapvenlige og opfordrer kommunen til at bringe forholdene i orden.

***

17. maj 2018
Der mangler fodgængerfelter ved busstoppestederne
I et Debatindlæg i AP bliver der gjort opmærksom på, at der mangler fodgængerovergange ved mange af stoppestederne.
AP

***

14. maj 2018
Sådan kan du gøre dit liv nemmere
Skoleelever fra 7. klasse på Herstedvester skole har i et projekt fundet nye måder at gøre dagligdagen nemmere på for ældre, som har det svært med hukommelsen, synet eller førligheden. De har interviewet ældre fra plejecenter Humlehusene, og elevernes løsning var spændende syntes de ældre.

Det kunne være interessant, at få en opgørelse om et års tid af, hvor stor udbredelse elevernes forslag har fået.

AP

***

8. maj 2018
Ensomhed
Magasinet Pleje fortæller, at hjemmeplejen i samarbejde med private organisationer i 2019 regner med at gøre en indsats for at finde borgere, der har ensomheden inde på livet - er ufrivilligt alene. Borgerne får så hjælp til at komme ud og være sammen med andre mennesker.

Netværket for ensomme Ældre i Albertslund har beskrevet, hvordan man med et lignende samarbejde kan gøre en indsats i Albertslund. Kommunen har endnu ikke forholdt sig til netværkets forslag.
Magasinet Pleje

***

3. maj 2018
Ældreministeren lancerer ældrepolitisk vision
Ældreministerens ældrepolitiske vision "Værdighed i ældreplejen" kommer ind på en lang række områder, som for eksempel bolig, pårørende, frit valg og sociale fællesskaber, og er bygget op om fire pejlemærker for den gode ældrepleje.

Albertslund kommune har i 2016 vedtaget kommunens Værdighedspolitik.

Ældrerådet savner dog, at en politik for pårørende indgår i det vedtagne.

Ministerens vision

***

3. maj 2018
FN's Internationale Ældredag d. 1. oktober
Dagen sætter fokus på ældre, civilsamfundet, FN-organisationers og medlemsstaternes indsats for at sætte ældre menneskers vilkår på dagsordenen for den internationale udvikling.

Temaet for ældredagen er i år:

"Hyldest til ældre, der kæmper for menneskerettighederne - i dag såvel som tidligere."

***

 19. april 2018

Faldulykker
Sundhedsstyrelsen har udsendt nye anbefalinger om, hvordan man i den kommunale indsats tilbyder ældre borgere træning, så de undgår at falde.
Magasinet Pleje

På Rehabiliteringsafdelingen i Sundhedshuset tager kommunen hånd om dette, og her får man også vejledning i, hvad man skal gøre, hvis man alligevel falder - man skal kravle hen til et sted, hvor man med armene kan trække sig op fra gulvet.

***

19. april 2018
Hvor bli'r 60+ af?
Flere har spurgt os, hvorfor de ikke har modtaget det sædvanlige nummer af 60+ i marts måned.
Forklaringen er, at vi har måttet se i øjnene, at vi ikke har råd til at få bladet runddelt.
Vi vil søge kommunen om bevilling til ekstraudgifterne.
Vi har artiklerne til martsnummeret liggende på lager.

 ***

19. april 2018
Opfordring fra sundheds- og ældreministeren
Ministeren opfordrer Ældrerådene til at være opmærksom på, om der i deres kommune gøres en god indsats over for borgere med demens - eller begyndende demens.
Vi har i Ældrerådet her i kommunen haft opmærksomhed på dette og er af den opfattelse, at kommunen lever op til standard.

Ministerens brev til Ældrerådene

Henvendelse til kommunens demenskoordinator

 ***

4. april 2018
Satspuljemidler
Kommuner kan nu søge om midler til at styrke det tværfaglige samarbejde om ernæringsindsatser til ældre, der er underernærede eller har tabt sig uplanlagt.

Ansøgningsfristen til puljen er den 31. maj 2018.
Se Sundhedsstyrelsens opslag

***

31. januar 2018
Statskassen åben igen
I finanslov 2018 har Folketinget besluttet, at der skal gives et øremærket tilskud til ansættelse af yderligere personale i plejecentre og hjemmepleje m.v.

Kommunalbestyrelsen i Albertslund kan lægge billet ind på at få et tilskud på lidt over 2 millioner.

I Ældrerådet regner vi med at blive taget med på råd om, hvordan dette tilskud bedst kan anvendes.
Se Sundheds-ældreministeriets fordelingsnøgle.

 ***

21. februar 2018
I stedet for en sovepille
Der er nu sat døgnrytmelys op på Albertshøj.
Håbet er, at det vil give beboerne en bedre nattesøvn.

Ældrerådet venter spændt på at høre, om forsøget indfrier forventningerne.

***

18. oktober 2017
Kroppen har brug for vand
Hvis man drikker for lidt vand, går der kludder i kroppen. Det kan fx betyde, at balancesystemet i ørerne ikke virker, og så falder man måske og kommer til skade.

Albertslund har i samarbejde med Esbjerg Kommune iværksat et projekt, der skal forhindre, at gamle mennesker bliver dehydrerede.

I Ældrerådet venter vi spændt på meldinger om, hvad det egentlig er for et projekt, og om det ser ud til at virke.
AP

***

7. juli 2017
Når køleskabet pludselig er tomt
Albertslund Kommune er kommet med i et projekt, som skal sørge for mad i køleskabet til hjemmeboende ældre, der er kommet hjem fra hospitalet.

Vi regner med at blive nærmere orienteret om dette projekt i Ældrerådet.
AP

***